Misja Kerygma uwielbienie i miłość

Misja Kerygma uwielbienie i miłość

Cele Fundacji Misja Kerygma

Misje Fundacji wyraża fragment Ewangelii św. Marka: "Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły".


Celami Fundacji są:

 1. głoszenie Ewangelii opartej na Piśmie Świętym,
 2. wdrażanie w życie wartości chrześcijańskich,
 3. upowszechnianie wartości i tradycji narodowych, patriotycznych i ewangelicznych,
 4. popularyzacja kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego,
 5. działalność charytatywna.


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. popularyzację Ewangelii opartej na Piśmie Świętym na ulicach, w ośrodkach kultury, ośrodkach terapeutycznych, szkołach, szpitalach, więzieniach, domach opieki etc,
 2. propagowanie wartości biblijnych poprzez organizację i uczestnictwo w seminariach, odczytach, sympozjach, konferencjach, wystawach etc,
 3. prowadzenie jednostek organizacyjnych: poradni, świetlic, kursów szkoleniowych, szkół, warsztatów, kawiarni, klubów etc,
 4. organizowanie chrześcijańskich koncertów charytatywnych,
 5. produkowanie nagrań CD,
 6. pomoc społeczną, w tym działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy oraz inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,
 7. organizację punktów pomocy doraźnej, udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom ubogim oraz potrzebującym,
 8. skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych.


Chętnie współpracujemy z kościołami. Jesteśmy otwarci na współpracę z Tobą.

audio
facebook